Κατεύθυνση: «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» και κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική».

Η δομή και η ύλη των μαθημάτων της κατεύθυνσης έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το Ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην Ελλάδα.

Το ΜΠΣ παρέχει εκπαιδευτική προετοιμασία στους σπουδαστές για να διαγωνισθούν στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτουν την προϋπόθεση των επαγγελματικών εξετάσεων για την εξέλιξη τους σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η ύλη των γνωστικών αντικειμένων που θα εξετασθούν περιλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη του ΜΠΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα του ΜΠΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική